Privacybeleid

 

Jouw privacy is belangrijk en wij spannen ons maximaal in om deze te beschermen. Heb je na het doornemen van onderstaande verklaring nog vragen of opmerkingen, neem dan even contact met ons op.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe jouw persoonsgegevens door MIO Matchmaking worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op onze website http://www.miomatchmaking.com, hierna “onze website”, en door het via deze website doorgeven van jouw e-mailadres of overige persoonsgegevens, geef je aan kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en ga je ermee akkoord, ook met de verwerking van die gegevens. Ook door het invullen en doorsturen van de vragenlijst ga je akkoord.

Ingangsdatum: 1 september 2019

Algemeen
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is MIO Matchmaking. MIO Matchmaking respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en van haar cliënten. MIO Matchmaking staat ervoor in dat de door haar verkregen persoonsgegevens door haar vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. MIO Matchmaking past deze privacyvoorwaarden mogelijk van tijd tot tijd aan. Als MIO Matchmaking wijzigingen in deze privacyvoorwaarden doorvoert, zal zij de betrokkene daarvan voorafgaand informeren, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. MIO Matchmaking raadt de betrokkene dan ook aan om deze voorwaarden op eigen initiatief tussentijds te raadplegen.

Persoonsgegevens
In deze privacy-voorwaarden worden termen gebruikt waarvan de betekenis hier wordt toegelicht:

Persoonsgegevens: alle informatie die een individuele persoon (“de Betrokkene”) kan identificeren, zoals: naam, contactgegevens, medische gegevens, geslacht, seksuele voorkeur, geboortedatum, politieke voorkeur, IP-adres, inloggegevens, etc. 
Betrokkene: iedere persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
Verwerken van persoonsgegevens: iedere bewerking van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

MIO Matchmaking kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen:
– door gebruik van cookies (zie cookie statement);
– tijdens jouw registratie en gebruik van de Website;
– naar aanleiding van informerende telefoongesprekken;
– tijdens het intakegesprek voorafgaand aan de bemiddeling;
– gedurende de uitvoering van de bemiddeling.
– door jouw aanmelding voor deelname aan een activiteit

Waarom verwerken wij welke van jouw gegevens?
MIO Matchmaking verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verstrekt, zoals de persoonsgegevens die op de website via het inschrijf- of contactformulier worden opgegeven. Op de website kunnen alleen singles zich inschrijven en kan aan de hand van een via de website verstuurd bericht een afspraak gemaakt worden om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van MIO Matchmaking.

Bij de inschrijving voor lidmaatschappen en het aanvragen van een vrijblijvend gesprek moeten bepaalde persoonsgegevens worden opgegeven, zoals naam, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. De via deze website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van de inschrijving die via deze website tot stand komt of om de betrokkene vrijblijvend te informeren over de dienstverlening van MIO Matchmaking.

Persoonsgegevens die per e-mail of telefonisch worden verstrekt, worden verwerkt om het contactverzoek van de betrokkene te behandelen.

Indien een inschrijving plaatsvindt, verwerkt MIO Matchmaking persoonsgegevens voor zover dat door MIO Matchmaking nodig wordt geacht om een match met een ander lid van MIO Matchmaking te bewerkstelligen en om anderszins uitvoering te geven aan de tussen MIO Matchmaking en de betrokkene gesloten overeenkomst.

Tijdens het matchproces dat in het kader van de overeenkomst wordt uitgevoerd, zullen foto’s, het profiel en andere relevante informatie omtrent de betrokkene worden uitgewisseld met andere leden van MIO Matchmaking, dit voor zover MIO Matchmaking dat op enig moment nodig acht om een of meer andere cliënten van MIO Matchmaking te overtuigen tot het leggen van contact met de betrokkene.

MIO Matchmaking kan persoonsgegevens van haar cliënten delen met andere relatiebemiddelingsbureaus wanneer MIO Matchmaking inschat dat de eigen database onvoldoende mogelijkheden biedt voor een match van de betrokkene. Andere bureau’s zullen uitsluitend de daarvoor nodige informatie ontvangen en deze uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Andere derde partijen met wie persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld, bijvoorbeeld de hostingprovider van MIO Matchmaking, zullen slechts persoonsgegevens ontvangen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor is.

Het gebruik van persoonlijk (beeld)materiaal, bijvoorbeeld naam en foto, voor promotionele doeleinden zal slechts met voorafgaande uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen plaatsvinden.

Een andere reden voor gebruik van persoonsgegevens door MIO Matchmaking is het informeren van de betrokkene over eventuele acties, uitnodigingen of wijzigingen in de dienstverlening. MIO Matchmaking zal dit nooit doen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming/aanmelding daarvoor door de betrokkene, met uitzondering van berichten die overwegend betrekking hebben op de dienstverlening/berichtgeving van MIO Matchmaking waarvoor de betrokkene zich heeft ingeschreven;

Wanneer betrokkene berichten ontvangt, kan hij zich steeds afmelden of uitschrijven. Indien de wijze van uitschrijving niet bij de berichtgeving is vermeld, kan de gebruiker daarvoor een e-mail sturen naar matchmij@miomatchmaking.com.

Naast de hierboven beschreven redenen voor verwerking van persoonsgegevens, kan MIO Matchmaking ook andere wettelijke grondslagen voor verwerking hebben. Indien een andere grond aan de orde is, is toestemming van de betrokkene niet vereist, behalve wanneer de belangen of de grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan die andere belangen (bijvoorbeeld opsporing van strafbare gedragingen).

Je bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons vrij te geven, maar het is je bekend dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?
Persoonsgegevens van betrokkenen die zich nog niet hebben ingeschreven en/of geen overeenkomst aangaan met MIO Matchmaking worden bewaard totdat de betrokkene opdracht geeft deze te verwijderen en maximaal bewaard voor de duur dat het noodzakelijk is om de betrokkene te informeren over de diensten die door MIO Matchmaking worden aangeboden.

Persoonsgegevens van cliënten van MIO Matchmaking worden bewaard en verwerkt gedurende en na de duur van de overeenkomst/inschrijving. Bij het beëindigen van de overeenkomst/inschrijving zal worden gevraagd of de gegevens direct of na een overeengekomen periode geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Deze periode zal nooit langer zijn dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Slechts wanneer er (een vermoeden van) een conflict is aan het einde van de contractduur, mogen persoonsgegevens langer worden bewaard met het oog op bewijsvoering voor een eventuele procedure bij de Geschillencommissie of de rechtbank.

Jouw rechten als betrokkene
Recht van toegang en inzage:
Je hebt het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van jouw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 
Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag ook vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij weigering van mededeling of bij een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van verzet:
De privacy wetgeving biedt je het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; je hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:
Je hebt het recht om jouw Persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

De hiervoor genoemde rechten zijn je toegekend op grond van de wet. Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, post of het contactformulier op de website.

Automatische beslissingen en profiling: 
In het geval dat jouw Persoonsgegevens voor profiling worden gebruikt, zul je door ons niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen zoals niet toegestaan is in de wetgeving.

Recht om klacht in te dienen:
Wanneer je een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat graag van je. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met jou tot een oplossing te komen. Neem bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op via matchmij@miomatchmaking.com of 06-45628900. Ook kun je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Daarnaast heb je steeds het recht om een procedure bij de rechtbank te starten, bijvoorbeeld wanneer je meent schade te hebben geleden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een klacht indienen kan op de website die je via deze link bereikt: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Veiligheid en vertrouwelijkheid | Aansprakelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, etc. van jouw persoonsgegevens te voorkomen. MIO Matchmaking heeft de van haar te vergen redelijke maatregelen genomen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wanneer desondanks situaties ontstaan waarin persoonsgegevens worden verwerkt op niet-toegestane wijze of door ongewenste derden, dan horen wij dat graag direct van je zodat we maatregelen kunnen treffen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan MIO Matchmaking aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Je dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van jouw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden
Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, hebben wij onze werknemers en freelancers toegang verleend tot jouw persoonsgegevens.

Wij garanderen een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens te bewerkstelligen door het sluiten van contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld via geheimhoudingsverklaringen, met onze werknemers en contractpartners. Dergelijke verplichtingen van derden zullen tegemoet komen aan de eisen uit dit Privacy Beleid.

Gebruik van cookies
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die jouw internetbrowser op jouw computer opslaat. In cookies kan informatie over jouw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt jouw browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gevraagd het bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer je geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor je.

Gebruik van analyseprogramma’s en remarketing 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst om te kunnen analyseren hoe je de website gebruikt. De informatie (inclusief jouw IP-adres) die door deze cookies over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Google gebruikt de desbetreffende informatie om te analyseren hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor de exploitanten van websites en om aanvullende services te leveren in verband met het gebruik van de website en internet. Google verzendt deze informatie ook naar een derde als dit wettelijk vereist is, of als een derde de verantwoordelijkheid heeft om deze gegevens namens Google te verwerken. Google relateert jouw IP-adres nooit aan andere gegevens van Google. Door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen, kun je voorkomen dat er cookies op jouw computer worden geplaatst. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet volledig gebruik kunt maken van alle functies op deze website. Door gebruik te maken van deze website stem je ermee in dat Google de gegevens die over je worden verzameld op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven aangegeven doeleinden verwerkt.

Je hebt de mogelijkheid om de observatie en analyse van jouw gedrag op de site door Google te verhinderen. Gebruik hiervoor de browser add-on ter deactivering van Google Analytics.

MIO Matchmaking gebruikt de remarketing technologie van Google. Door deze technologie worden geïnteresseerden die de MIO Matchmaking website reeds bezocht hebben, door doelgerichte reclame, op de websites van het Google Partner Netwerk, opnieuw aangesproken. De vertoning van de reclame gebeurt met behulp van de inzet van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker opgeslagen worden. Met behulp van deze tekstbestanden kan het surfgedrag geanalyseerd en aansluitend voor gerichte productaanbevelingen of, op interesse gebaseerde, reclame worden gebruikt.
Wanneer je geen reclame wenst te ontvangen welke op jouw interesses gebaseerd is, kun je het gebruik van cookies door Google, voor deze doeleinden deactiveren. Hiervoor dien je de ‘deactivering website’ te bezoeken en de aanwijzingen te volgen.

Bovendien gebruiken wij van tijd tot tijd ook analyseprogramma’s van andere aanbieders om de verzamelde kennis anoniem of onder pseudoniem binnen de wettelijke richtlijnen te gebruiken voor de vormgeving van het aanbod, zodat dit afgestemd is op de vraag, en voor reclame- en marketingdoeleinden. In geen geval zullen wij deze informatie persoonsgerelateerd, d.w.z. rechtstreeks in verband met jouw naam, gebruiken.

Vragen?
Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar matchmij@miomatchmaking.com of per post naar MIO Matchmaking, Van Stavelenplein 10, 1862 CH Bergen NH, of door gebruik te maken van het contactformulier op onze Website.